Kongreye Davet
Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
Bilimsel Kurul
Bilimsel Konular
Kongre Programı
Sosyal Program
Kayıt
Konaklama
Bildiriler
Bildiri Ödülleri
İletişim
BİLİMSEL KONU BAŞLIKLARI

KLİNİK NEFROLOJİ
 • Akut böbrek yetmezliği : sebepler,yaklaşımlar
 • Kronik böbrek hastalığında sorunlar
 • Kronik böbrek hastalığından korunma
 • Kronik böbrek hastalığında progresyonun önlenmesi
 • Diyabetik nefropati ve tedavisi
 • Kalp hastalarında böbrek
 • Hepatorenal sendrom
 • Kronik böbrek hastalığında kardiyovasküler sorunlar
 • Kronik böbrek yetmezliğinde anemi ve tedavisi
 • Primer ve sekonder glomerüler hastalıklara bakış
 • Böbrek hastalıkları ve ilaç kullanımları
 • Sigara, alkol ve böbrek
 • Obezite ve böbrek
 • Dislipidemi ve böbrek
 • Nefroloji literatüründe yenilikler
HİPERTANSİYON
 • Hipertansiyonun tanımı ve sınıflaması
 • Hipertansiyon epidemiyolojisi
 • Genetik ve Hipertansiyon
 • Türk hipertansiyon prevalans çalışması
 • Türk hipertansiyon insidans çalışması
 • Hipertansiyon ve Tuz(SALTurkey)
 • Hipertansiyonda patogenez
 • Hipertansiyon ve böbrek. Neden-sonuç ilişkileri
 • Hipertansiyonda bir organ olarak endotelin rolü
 • İnsülin direnci, metabolik sendrom ve hipertansiyon
 • Sempatik sinir sistemi ve hipertansiyon
 • Renin anjiotensin sistemi ve hipertansiyon birlikteliği
 • Sekonder hipertansiyon
 • Renovasküler hipertansiyon
 • Özel hasta gruplarında hipertansiyon
 • Hipertansiyon tedavisine genel yaklaşımlar
 • Hipertansiyon tedavisinde ilaç kombinasyonları
 • RAS inhibisyonu ve kardiyorenal koruma
 • Dirençli hipertansiyona yaklaşımlar
 • Hipertansiyon tedavisinde yeni gelişmeler
 • Hipertansiyon literatürüne yeni eklenenler
DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON

 • Hastaya göre diyaliz seçimi: Hemodiyaliz mi? Periton diyalizi mi?
 • Prediyaliz döneminde hastanın takibi
 • Diyaliz hastalarında sık rastlanan sorunlar
 • Diyaliz hastalarında kardiyovasküler problemler
 • Üremik kemik hastalığına yaklaşımlar, yeni ilaçlar
 • Diyaliz hastalarında aneminin tedavisi
 • Yeni eritropoiez uyarıcı ajanlar
 • Diyaliz hastalarının transplantasyona hazırlanması
 • Transplantasyon için alıcı ve verici adaylarının değerlendirilmesi
 • Transplantasyondan sonra rejeksiyonlar
 • Yeni immunosupresif ilaçlar ve yan etkiler
 • Kronik allograft nefropatinin önlenmesinde yaklaşımlar
 • Transplantasyonda rekürrens
 • Transplantasyon hastalarında kardiyovasküler koruma
 • Transplantasyon hastalarında sık karşılaşılan bir sorun:hipertansiyon
 • Diyaliz ve transplantasyon literatüründe yenilikler